Skøyensetra – Tau
Skøyensetra – Brygge
Skøyensetra -stue
Skøyensetra – spisebord
Skøyensetra – kjøkken
Skøyensetra – utside